.

Projekti

Projekt "Samo najbolje"

Samo najbolje - Soltanto il meglio - Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio

U 2013. godini Općina Brtonigla je posredstvom Razvojne Agencije Brtonigla zatražila od Hrvatskog zavoda za intelektualno vlasništvo odobrenje za korištenje jamstvenog žiga nazivom “Samo najbolje - Soltanto il meglio - Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio“ s namjerom dodatnog jačanja branda Općine. Žig ("registered trade mark") je oblik pravne zaštite tržišnog identiteta proizvoda i usluga ("brend", "marka").

Žigom će se na tržištu obilježavati proizvodi sa područja Općine Brtonigla. Žig ima svrhu stvaranja zajedničkog identiteta proizvođača s područja općine, s rezultatom postizanja prepoznatljivosti i razlikovnosti takovih  proizvoda od istih ili sličnih proizvoda proizvođača sa drugih područja. Jamstveni žig Razvojna agencija će davati na korištenje zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem odnosno sjedištem na  području Općine Brtonigla, koji su registrirani kao proizvođači proizvoda vina (kategorije vino kvalitetno, vino vrhunsko i vino predikatno), maslinari koji ulja proizvode iz autohtonih sorti maslina, sve vrste mlijeka  koje potpadaju pod mlijeka I. klase, sir koji posjeduje rješenje zdravstvene ispravnosti kategorije, žitarice, sjeme, brašno, kruh, te sirovo meso i meso peradi, proizvodi od sirovog mesa i mesa peradi. Žig se sastoji od  figurativnog oblika, uz dodatak verbalnog dijela koji glasi: "SAMO NAJBOLJE – SOLTANTO IL MEGLIO - OPĆINA BRTONIGLA-COMUNE DI VERTENEGLIO", a moći će se dobiti na korištenje nakon što se predoče uvjeti  zatraženi od strane nositelja žiga. Pravilnik možete pronaći u nastavku.

 

Razvojna Agencija Brtonigla“ d.o.o., Ulica Mlinska br.2, 52474  Brtonigla (Verteneglio), dana 15.01.2013.g. donosi slijedeći

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA JAMSTVENOG ŽIGA
"OPĆINA BRTONIGLA COMUNE DI VERTENEGLIO"

jamstveni žig brtonigla verteneglio

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koji moraju biti ispunjeni u postupku davanja na korištenje jamstvenog (certifikacijskog) žiga pod nazivom:
"SAMO NAJBOLJE - SOLTANTO IL MEGLIO - OPĆINA BRTONIGLA - COMUNE DI VERTENGLIO", (u daljnjem tekstu: žig), kojim će se na tržištu obilježavati proizvodi sa područja Općine Brtonigla. Žig ima svrhu stvaranja zajedničkog identiteta proizvođača s područja općine, s rezultatom postizanja prepoznatljivosti i razlikovnosti takovih proizvoda od istih ili sličnih proizvoda proizvođača sa drugih područja.

Članak 2.
Jamstveni žig  Razvojna agencija će davati na korištenje zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Brtonigla, koji su registrirani kao proizvođači proizvoda iz čl.8 ovog Pravilnika te koji su pod stručnim vodstvom i nadzorom Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o.

Članak 3.
Razvojna Agencija imenovat će Povjerenstvo koje će činiti predsjednik i četiri člana na razdoblje od 4 godine.
Povjerenstvo donosi vlastiti Pravilnik o radu kojim će se regulirati načini kontrole proizvoda sukladno pravilima struke i aktima titulara žiga.

NAČIN UPORABE JAMSTVENOG ŽIGA

Članak 4.
Svi korisnici žiga imaju obvezu da isti istaknu  na svojim prodajnim mjestima i na proizvodima za koje su dobili odobrenje uporabe žiga.
Žig  se sastoji od figurativnog oblika, uz dodatak verbalnog dijela koji glasi:
"SAMO NAJBOLJE - SOLTANTO IL MEGLIO - OPĆINA BRTONIGLA - COMUNE DI VERTENEGLIO", a moći će se dobiti na korištenje nakon što se predoče uvjeti zatraženi od strane nositelja žiga.

NAKNADA ZA PRAVO KORIŠTENJA ŽIGA

Članak 5.
Svi korisnici žiga plaćat će naknadu Razvojnoj Agenciji Brtonigla za korištenje žiga, kao i druge troškove proizašle  iz obrade zahtjeva za korištenje žiga, a po regularnom cjeniku Agencije.

ZAHTJEV ZA DODJELU PRAVA KORIŠTENJA ŽIGA

Članak 6.
Zahtjev za korištenje jamstvenog žiga pod nazivom "SAMO NAJBOLJE - SOLTANTO IL MEGLIO - OPĆINA BRTONIGLA - COMUNE DI VERTENEGLIO“, podnosi se Razvojnoj Agenciji Brtonigla na obrascu kojeg će izdati ista.

NADZOR NAD PROIZVODNJOM I PROIZVODIMA

Članak 7.
Nadzor nad proizvodnjom, proizvodima i korištenjem žiga, kao i kontrolu proizvoda na tržištu provodit će Razvojna Agencija i (ili) Povjerenstvo sukladno svojim aktima.

Korisnici žiga imaju obvezu kontrole proizvoda putem laboratorijske analize i svake druge koju od njih zatraži Razvojna Agencija i (ili) Povjerenstvo, a u svrhu udovoljavanja postvljenim zahtjevima kakvoće proizvoda, načina proizvodnje, kao i provjere podrijetla istih.

Razvojna Agencija pridržava pravo da osim redovne kontrole, zatraži i dodatne kontrole,čije troškove kao i troškove redovne kontrole snosi proizvođač, tj. korisnik žiga.

PROIZVODI KOJI SE MOGU OBILJEŽITI ŽIGOM

Članak 8.
Jamstvenim žigom će se koristiti :
1. Vinari čija vina imaju slijedeće kategorije:
- Vino kvalitetno
- Vino vrhunsko
- Vino predikatno
2. Maslinari koji ulja proizvode iz autohtonih sorti maslina 
3. Sve vrste mlijeka koje podpadaju pod mlijeka I klase
4. Sir koji posjeduje Rješenje zdravstvene ispravnosti kategorije
5. Žitarice,sjeme,brašno,kruh
6. Sirovo meso i meso peradi,proizvodi od sirovog mesa i mesa peradi

STJECANJE PRAVA UPORABE ŽIGA

Članak 9.
Pravo na uporabu jamstvenog žiga stječe se na temelju odluke nositelja žiga, a nakon pozitivno riješenog zahtjeva od strane Povjerenstva kojim se utvrdilo ispunjavanje traženih uvjeta.

ODUZIMANJE PRAVA UPORABE ŽIGA

Članak 10.
Povjerenstvo Razvojne Agencije može predložiti oduzimanje prava korištenja žiga ako utvrdi da proizvodnja ili proizvod više ne udovoljavaju uvjetima temeljem kojih je žig dan na korištenje.
Isto tako poradi neispunjavanja financijskih i drugih obveza koje proizlaze iz Pravilnika i Odluka nositelja žiga.
O uskraćivanju prava na korištenje žiga sukladno prethodnom stavku odlučuje titular odmah po primitku obrazloženog rijedloga Povjerenstva.

Članak 11.
Korisnik žiga kojem je oduzeto pravo uporabe istog, obvezan je prestati s korištenjem istoga odmah po primitku Odluke Razvojne Agencije.
Ukoliko korisnik žiga u tom razdoblju prouzroči štetu nositelju žiga, dužan je istu nadoknaditi sukladno pravilima Obveznog prava..

Članak 12.
Ukoliko titular i (ili) Povjerenstvo utvrde da korisnik žiga isti upotrebljava na proizvodu čiji sadržaj etikete kompromitira prava slobode, jednakosti i koristi diskriminirajuće temine davatelj žiga ima pravo i mogućnost zabraniti uporabu žiga. (riječi, slike, grafike, simboli, oznake i sl.)

Članak 13.
Ukoliko titular i (ili) Povjerenstvo utvrde da korisnik žiga deklarira ili opisuje na bilo koji način svojstva koja proizvod nema (barrique, eko proizvod, integrirana proizvodnja i slično), davatelj žiga ima pravo i mogućnost zabraniti uporabu žiga.

ZAŠTITA OD NEOVLAŠTENE UPORABE ŽIGA

Članak 14.
Ukoliko se utvrdi da je korisnik žiga isti upotrijebio na proizvodima koji nisu obuhvaćeni specifikacijom žiga, korisnik će biti dužan odmah izvršiti povrat preostalih oznaka, a troškove eventualne štete ili sudskog procesa snosit će sam, kao i štetu proizašlu iz neovlaštene i neutemeljene uporabe žiga.

Članak 15.
Bilo koja vrsta nedozvoljene uporabe, odnosno zlouporaba žiga, podliježe sudskoj zaštiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Članak 16.
Za sve eventualne sudske sporove bit će nadležan Trgovački sud u Rijeci.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

  • Pregleda: 708

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...